براى رهایى از شک و تردید، توصیه‌هاى فراوانى در روایات معتبر وارد شده است.وشیوه معمول استخاره که درجامعه رواج دارد منسوب به شارع مقدس نیست .درمنابع دینی از عمل استخاره به عنوان دعا وعملی عبادی یاد می شود که در بعضى از روایات به نماز استخاره و ذکر و دعا، مخصوصاً در مکان مقدسى مثل مسجد توصیه شده  در بعضى روایات صحیحه امام توصیه مى‌کند که از خدا طلب خیر کند و سپس مشورت کند که خدا خیر را به زبان هرکس از خلق که بخواهد جارى مى‌کند.