1.    تنها صحابه ای که نام ایشان درقرآن آمده واحکامی به تبع آن تشریع شده است ؟   مشاهده