1- دانلود یا مشاهده  تمام کتابهای الدکتور ذغلول محمد  نجار    

 

درلینک زیر به مکتبه الوقفیه متصل می شوید درقسمت ابحث عن  عبارت « زغلول النجار» راجستجو کنید لینک تمام کتابها می آید  ودانلود کنید

          مکتبه الوقفیه 

2-    دانلود کتابهای اعجار علمی  ذغلول راغب محمد  السماء فی القرآن     دانلود

        3-- دانلود کتاب زیبای اعجار علمی حیوانات در قرآن ذغلول راغب محمد نجار          دانلود

 

 

-دانلود مستند خلقت جهان براساس آیات قرآن   سایت بینش نو     دانلود

 

 

 

 مشاهده ودانلود منظومه قرآنی مقام معظم رهبری   ادرس سایت

 

 ریشه های تکفیر در علمای شیعه واهل سنت :   مشاهده