1-شناخت جایگاه قرآن در زندگی:  بررسی آیه سوم : بهترین روش برای قراءت قرآن عظیم

3-الإسراء : 106 وَ قُرْآناً فَرَقْناهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى‏ مُکْثٍ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزیلاً

ترجمه مشکینی:و ما این قرآن را متفرق و جدا جدا بر تو خواندیم (سوره سوره و آیه آیه نازل کردیم و یا بر حسب وقوع حوادث تجزیه نمودیم) تا آن را براى مردم آرام آرام و با درنگ قرائت کنى، و ما آن را به تدریج (در مدت 23 سال) فرو فرستادیم.

نکته ها :

و نزول آیات قرآنى به تدریج و بند بند و سوره سوره و آیه آیه، به خاطر تمامیت یافتن استعداد مردم در تلقى معارف اصلى و اعتقادى و احکام فرعى و عملى آن است، و به مقتضاى مصالحى است که براى بشر در نظر بوده، و آن این است که علم قرآن با عمل به آن مقارن باشد، و طبع بشر از گرفتن معارف و احکام آن زده نشود، معارفش را یکى پس از دیگرى درک نماید این آن معنایى است که از نظر لفظ آیه با قطع نظر از سیاق استفاده مى‏شود                               

ترجمه المیزان، ج‏13، ص: 306

«لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلى‏ مُکْثٍ»

اصلاح یک جامعه سر تا پا فاسد را در یک روز نمى‏توان انجام داد، و کودک بیسوادى را نمى‏توان یک روزه از کلاس اول به دوران دکترا کشاند، به همین دلیل قرآن تدریجا نازل شد تا بخوبى اجرا گردد، و به اصطلاح کاملا جا بیفتد، دچار هیچگونه تزلزل نگردد و جامعه نیز قدرت جذب و پذیرش و حفظ آن را داشته باشد.

تعلیم و تربیت و ارشاد، باید تدریجى باشد. «فَرَقْناهُ‏ عَلى‏ مُکْثٍ» لذا قرآن را باید به تدریج بر مردم قرائت کنیم. براى اینکه بهتر در دلهاى مردم قرار گیرد و آنها بهتر بتوانند در باره آن تأمل کنند. تلاوت تدریجى قرآن، شنونده را براى آیات دیگر تشنه و منتظر مى‏کند. «عَلى‏ مُکْثٍ» «مُکْثٍ»

بر گرفته از نور، نمونه، مجمع البیان