نقد اول؛ مؤلف محترم نوع پژوهش را مشخص کند

نقد دوم؛ مؤلف محترم به نوع منابع مورد استفاده کم‌توجه است

نقد سوم؛ مؤلف محترم اخلاق علمی را رعایت کند

نقد چهارم؛ آیا برهنگی بزرگان دینی صحت دارد؟

نقد پنجم؛ بررسی برهنگی در زمان پیامبر

نقد ششم؛ برهنگی در زمان پیامبر 2

نقد هفتم؛ برهنگی نابالغان

نقد هشتم؛ زنان و پوشیدن جامه‌های بلند

نقد نهم؛ قمیص: لباسی دوخته در زمان پیامبر

نقد دهم؛ دِرع؛ لباسی دوخته و بلند در زمان پیامبر

نقد یازدهم: آیا حجاب اصلی محدود به ستر عورتین است؟

نقد دوازدهم؛ خمار به چه معناست؟

نقد سیزدهم: آیا تشریع حجاب امری غیرعقلانی‌ بود؟

نقد چهاردهم؛ ارزیابی دلایل رواج برهنگی در زمان پیامبر

نقد پانزدهم: نماز جماعت و لباس کوتاه مردان

نقد شانزدهم: بلندی دامن زنان در زمان پیامبر