دراین مقاله  اثبات شده که اِحکام به معناى وضوح مراد و ظهور مفاد، و نیز تشابه به معنای اجمال و ابهام، و نیز تأویل به معنای تفسیر نیست.

 

            مطالعه اصل مقاله :  مطالعه